RALD

برخی شروط تحقق قرارداد رهن

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است؛ یعنی او می‌تواند هر وقت بخواهد، قرارداد را بر‌هم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد.

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن گیرنده جایز است، یعنی او می تواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بر هم بزند، می تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در …

اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن. … به شرايط تشكيل و آثار حقوقي اين قراردادها مهمترين انگيزه پيدايش اين تحقيق میباشد.

بررسی جایگاه زواید این اسناد و اضافاتی که جز افاضات برخی مرتهنین تعبیر ….. بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام …. 2ـ در قرارداد حق انتقال به نفع راهن شرط نگردیده و ضمناً این حق نیز بالصراحه از …

هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند …. برخی شرایط اکراه عبارت است از عمل همراه با تهدید برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی. …. مشخص شدن وضعیت قانونی مالکیت فروشنده و اینکه این ملک در رهن است یا خیر.

در مقابل شرط مذکور انتقال برخی. از اموال به دلیل … قرارداد رهن مسلماً حق مرتهن حق عینی است و رهن تابع دینی است که راهن یا شخص دیگر نسبت. به طلبکار …. در ماده 57 شرط تحقّق ضمانت اجرا را مضرّ بودن قرارداد برای محکوم له قرار داده است،. در حالی که در …

رﻫﻦ. ﺑﺮﺧﻼف. دﯾﮕﺮ. ﻗﺮاردادﻫﺎ. ﮐﻪ. ﺑﺮاي. ﺗﺤﻘﻖ. و. اﻧﻌﻘﺎد. آن. ﻫﺎ. وﺟﻮد. ﺷﺮاﯾﻂ. اﺳﺎﺳﯽ. ﺻﺤﺖ. ﻗﺮارداد. ﮐﻔﺎﯾﺖ … ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺒﺾ. در. رﻫﻦ. ﺳﻪ. ﻧﻈﺮ. ﻣﺘﻔﺎوت. وﺟﻮد. داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ؛. ﺑﺮﺧﯽ. از. ﻓﻘﻬﺎ. ﻗﺒﺾ. ﻣﺎل. ﻣﺮﻫﻮن. را. ﺷﺮط.

ﺑﻮدن ﺷﺮط ﺗﻀﻤﻴﻦ. ﺳﻮد در ﻣﺎده. ﻳﺎزده. ﺑﺮﺧﻲ از. اﺷﻜﺎ. ﻫﺎي. ﺟﺪي. ﻗﺮارداد اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﺎ ارﺋﻪ … ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫ. ﻤﺘ. ﺎم. ﻓﻘﻴﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻲ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜﻢ،. ﻛﻮﺷﺶ. آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻲ را ….. اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ رﻫﻦ، ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻨﻲ وﺟﻮد. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ …

ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺮوط ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ درج ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﻧﯿـﺰ وﺿـﻊ ﭼﻨـﯿﻦ. ﺷﺮوﻃﯽ ﻋﻠﯿﻪ … ﺷﺮوط ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ. ” ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ….. ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﺻﺮﻓﺎً در رﻫﻦ ﺑﺎﻧـﮏ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺶ. ﮐﻮﭼﮑﯽ از آورده وي … در ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﯿﺷ. ﺎع.

چنين برخي بدون توجه به ماهيت اقاله و شروط ضمن عقد به … فسخ قرارداد يا معامله است …. نظير دادن ضمان و يا رهن برای ثمن يا مبيع باشد که در اين صورت نيز به دليل وابستگي ….. اشتراط تحقق اثر يك عمل حقوقي در ضمن عقد است، اعم از آنكه عمل مزبور عقد.

یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. … جهت تبیین پاسخ ابتدا باید رابطه بین عقد و شرط را مورد تحلیل قرار داد: برخی از فقها ….. جز به صورت الحاق به عقد قابل تحقق و تصور نیست، زیرا در رهن مضاف، رهن ثانی بدون …

نحوه وصول مطالبات به استناد قراردادهای بانکی ….. ضروری بوده و در صورت عدم تحقق هریک از آنها اساسا عقد محقق نمی شود. اینک.

متاسفانه برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط و مفاد مبایعه نامه اقدام به عقد قرارداد … که در رهن بانک بوده که فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه …. از شرط) در این صورت با تحقق شرط، فروشنده می‌تواند با دادن اظهارنامه اعلام فسخ کند و …

تحقق عقد است و آثار حقوقی ناشی از عقد نیز اصولا مبتنی بر. اراده طرفین و خواست … بیان می شود و برخی قرارداد را اعم از عقد می دانند، اگر چه این. تفاوت به لحاظ ثمره …

ولی با توجه به ماهیت قراردادهای مزبور، امکان تشکیل این قراردادها در چارچوب عقد قرض، … و به دنبال موفقیت نسبی آن در اروپا از جانب برخی شرکت‌های ایرانی الگوبرداری شد. …. زیرا این گونه قراردادها و شروط مندرج در آن هیچ گونه منافاتی با مقتضای ذات عقد اجاره و ….. فقهی به عنوان یک عقد همانند عقود دیگر از قبیل بیع، اجاره، رهن، هبه معوضه و.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻮﺟﺮ دارد و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از. ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ از ….. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻮن در رﻫﻦ و وﺛﯿﻘﻪ، ﺑﺎﻧﮏ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل، …. ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ،. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا. ﻧﻤﯽ.

برای نمونه در برخی قراردادهای استیجاری ، فسخ اجاره از سوی مستاجر که محدود به دلایل … خیار تخلف شرط ، بمعنی عدم تعهد یکی از طرفین قرارداد بوده و حق فسخ اجاره پیش …. مبلع خسارت را از مبلغ رهن خانه کم کند بلکه یا بشکل توافقی با مستاجر این خسارت ….. تحقق اقاله منوط به توافق و تراضی کتبی طرفین خواهد بود برای فسخ قرارداد …

همانند تمام امور، همه‌ی قراردادها هم مانند قرارداد اجاره‌خانه، قرارداد اجاره آپارتمان و … از بیان ویژگی‌های مشترک قرارداد اجاره، یک تعریف کلی از رهن و اجاره‌ ملک بیان کنیم. … اگر یکی از طرفین برخی اطلاعات خود، به ‌عنوان‌ مثال آدرس را، به ‌طور دقیق در قرارداد … در مورد صحت و اصل بودن تمام موارد گفته‌ شده تحقیق کرده و اطمینان یابد.

معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به ….. اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد برای نمونه در برخی قراردادها اجازه فسخ قرارداد از سوی … مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو …

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب رهن و اجاره» منعقد می گردند. … اجاره در بیع شرط که در صورت تحقق شرایط خاص خود می تواند از صحت و نفوذ … عقد اجاره واجد پاره ای از ویژگی های ذاتی و ماهوی است که برخی از آنها وجه اشتراک و برخی نیز.

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. … چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟ … در تمامی مواردی که قبض شرط صحت یا وقوع یا تحقق عقد است ، آثار آن عقد از قبض به وجود می آید و تسلیم موضوع قرارداد یکی از ارکان تشکیل … وقف ، هبه ، عمری ، رقبی ، سکنی ، قرض ، رهن ، بیع صرف و سلم :.

برچسب‌ها:, , ,