RALD

تا به حال فنر (آنژیوپلاستی) را از نزدیک ندیده بودم

دکتر لیلا عسگرپور متخصص قلب و عروق : بعضی از استنت‌ها (فنرها) با داروهای خاصی پوشش داده شدند تا بهتر بتوانند سرخرگ را باز نگه دارند …

دکتر لیلا عسگرپور متخصص قلب و عروق : بعضی از استنت‌ها (فنرها) با داروهای خاصی پوشش داده شدند تا بهتر بتوانند سرخرگ را باز نگه دارند …

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ … و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎي ﭘﺲ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ … ﺗﺎ. 40. درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ، در ﯾﮏ دوره دو ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻌﺪ از آﻧﮋﯾﻮﭘـﻼـﺳـﺘـﯽ ….. ﻓﻨﺮ ﻗﻄﻌﺎ اون ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎز ﮐﺮده، ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻪ. … ﻗﺒﻞ از آﻧﮋﯾﻮﭘﻼﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد، ﺑﯽ ﺗﺤﺮك ﺑﻮدم، رژﯾﻤﻤﻮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم، وﻟﯽ اﻻن ﻧﻪ دﯾﮕﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣـﺮا …

این بخش دارای پنج اتاق آنژیوگرافی بزرگسال بوده و در حال حاضر سالانه بیش از …. در بیشتر مواردِ آنژیوپلاستی (70 تا 90درصد موارد) پزشک یک استنت (فنر یا …

خیلی از افراد از آنژیوپلاستی قلب می‌ترسند اما در صورتی که … قسمتی از بدن شما که کاتتر از آن جا وارد شده است به دقت مشاهده میشود تا هرگونه …. با این حال، اگر نياز به انژيوپلاستی اورژانسي پس از حمله قلبی داريد، …. آقای دکتر بنده نزدیک به ۸ ماه پیش استنت گذاشتم آیا مصرف سیگار باعث تخریب استنت میشود .

بالون آنژیوپلاستی ، استنت گذاری یا فنر زدن قلب چیست؟ … به صورت موقت در ناحیه بسته شریان جایگذاری می شود تا به عریض نمودن آن کمک کند.

معمولا به منظور مراقبت بعد از فنر زدن قلب ، بیماران باید با یک نفر جهت همراهی از بیمارستان تا منزل هماهنگ کنند. بعد از انجام فرآیند، غلاف یا غلاف ها …

برچسب‌ها:, , ,