RALD

تحقیق درباره جهاني شدن يا جهاني سازي

امروزه، گفتگو و بحث در باره جهانی شدن ، جنبه ها و ابعاد گوناگون آن ، چه در سطح …. پیشرفت های بشری در حوزه سیاسی،اقتصادی و فرهنگی است و جهانی سازی پروژه ای …

یش از یک دهه از پدیدار شدن واژه جهانی سازی Globalization می گذرد و مباحث متعددی را در … م بر روی برنامه‌های تلویزیونی تولید شده در جهان تحقیق کردند و در مقاله ای تحت … و عواقب ظهور شرکت جهانی، چندان توجهی نشده است، ولی مدیران جهانی دربارة خودشان به …

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم …

درباره تاریخچه جهانی شدن، دو نظریه وجود دارد؛. 1. نظریه اول. مفهوم جهانی شدن، دارای تاریخچه مشخصی در ادبیات سیاسی و بین المللی است. … افرادی این نظریه ها را بررسی علمی و تحقیقی کرده اند و از بررسی الگوهای متفاوت، الگویی را به وجود آورده و مباحث را تئوریزه کرده اند؛ اما …. بحث فشرده سازی زمان و مکان، مطابق تعریف آقای هاروی است.

این فرضیه که در اثر جهانی شدن، شاهد رشد و گسترش هویت های قومی و در نتیجه به چالش … آیا در این عرصه، فرهنگ های مختلف مناطق مختلف جهان به سمت همسان سازی حرکت می کنند … جهانی شدن، پروژه جهان غرب برای سلطه بر جهان شرق می باشد. ….. مولفه ها و عناصر هویت ملی در ایران سابقه دیرینه و طولانی دارد و اندیشمندانی که درباره هویت ایرانی …

جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان است. … در زبان عربی نیز کلمات «العولمة» و «الکوکبة» معادل جهانی شدن یا جهان گرایی … از شیوه‌های خوشه‌ای به خطی; ظهور امپریالیسم جهانی در چارچوب جهانی سازی اقتصادی …

در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی با فرایند های جهانی شدن مربوط می شود، در حوزه سیاست … صفحه نخست » مقالات » اهمیت مسئله جهانی شدن در چیست؟ … و فقدان یک نظریه که براساس آن اجماع نظری در مورد جهانی شدن شکل بگیرد، تعریف جامع و مانع وجود ندارد. … i حسین سلیمی؛ نظریه های گوناگون در باره جهانی شدن؛ سمت، 1384، ص 2

بعد اعتقادی یا باوردینی که نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی است که درباره‏ …

واژه های کلیدی: جهانی شدن، جهانی سازی، هویت فرهنگی، فرهنگ جهانی، فرهنگ های …. واقعیت ها بیانگر تفاوت فرآیند جهانی شدن و پروژه جهانی سازی در عرصه عمل است. ….. وقتی از فرهنگ جامعه بحث می کنیم، یعنی درباره شیوه زندگی در یک جامعه که شامل.

بيشتر انديشمنداني كه درباره جهاني‏سازي و جهاني شدن به تحقيق پرداخته‏اند، مفهوم اين دو را يكي دانسته و معتقدند: «جهاني شدن» و «جهاني‏سازي»، هم از …

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. …. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادکردن فاصله فقر و غنا … مدافعان جهانی سازی درباره پیامدهای مثبت نقل و انتقال سرمایه های مالی و دیگر …

آیا جهانى شدن موجب توسعه و تقویت دموکراسى خواهد شد یا برعکس. پرسش اصلى نوشتار حاضر این است که «تأثیر جهانى شدن بر روند دموکراتیزاسیون (دموکراسی سازی) و جنبش‌هاى … پژوهش حاضر از نوع تحلیلى با روش تبیین علّى است. …. با وجود دیدگاه‌هاى مختلف درباره زمان آغاز این پدیده، به نظر مى‏رسد با پذیرش تعریف عام جهانى شدن، …

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﺑـﺮ ﻋﻠـﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ … درﺑـﺎره. ﺗﺄﺛﯿﺮﭘـﺬﯾﺮي ﻋﻠـﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ از ﺗﺤـﻮﻻت و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت و دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿ …. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎن در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن. /. 163. داده ﻫﺎ و. روش. ﭘﮋوﻫﺶ. روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ….. ﺳـﺎزي. (. ﺟﻬـﺎﻧﯽ. ﺳـﺎزي از ﺑـﺎﻻ ﯾـﺎ از درﯾﭽـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد و. ﺟﻬﺎﻧ. ﯽ. ﺳﺎزي از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ از …

اسلام منافاتي با موضوع جهانيشدن و جهاني‌سازي ندارد ولي ويژگي‌هاي جهانيشدن از منظر … جهاني است و از سوي ديگر تبيين نوعي جهان‌بيني و نگرش درباره جهان به عنوان يك ….. البته بايد اشاره کرد که در زمينه ي مواجهه ي اسلام و جهاني شدن تحقيقات گوناگوني …

شده و این چیزی است که همه ما در باره آن توافق داریم. جهانی شدن به … هلد و مک گرو نظریه پردازان جهانی شدن را به سه دسته تقسیم می کنند. گروه اول را …. سرزمین سازی از دیالکتیک دو تز و آنتی تز یعنی سرزمین زدائی و بازسرزمین .)b ÓTuathail …… ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار. معاصر ایران.

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن. ” ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و واﻗﻌـﯽ. ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﻫﻤﻮار ﺷﻮد . آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ … ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. دﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ….. ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ. ی.

بر اساس این نظریه جهانی شدن موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا می داند. … جهانی سازی نوعی دیگری از جهانی شدن است که برخی از اندیشمندان آن را پروژه … او با بیان عقاید مارکس و هگل در مورد تکامل تاریخ، درباره روند جهانی …

ساسن در این کتاب به صورت موجز، مطالعات خود را در مورد شهر جهانی، جهانی شدن و … ما را در بررسی انواع گوناگون پژوهش و نظریه‌پردازی در مطالعه پدیده‌های جهانی یاری می‌کند. … درباره آثار و نظریه‌هایشان بحث می‌کند، هرگز چیزی در مورد جهانی شدن ننوشته‌اند.

ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ در. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮورﺗﻬﺎ و. ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد . ﺣﺒﯿﺐ ﺻﺒﻮری …… ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی؛ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿـﯿﻦ …… ﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ و ﻫﻢ ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و واﻗﻌـﯽ ﺟﻬـﺎن و ﻫـﻢ ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ از.

ي ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺪرﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزي، ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪﻳﺰاﺳﻴﻮن . ﺑﺨﺶ دو ….. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ﺳﺆاﻻﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎ.

درباره موضوعاتی مانند هویت و سبک زندگی و نیز تأثیر جهانی شدن، پژوهش‌های بسیاری … «جهانی شدن» یا «جهانی سازی» یا همان «غربی سازی جهان» پروژه یا فرایند مدیریت …

ﺳﺎزي ﻛﺮد؟ و اﺑﻌﺎد و زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن در آن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳـﺎ. ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ و اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻪ … ﻳﺨﭽﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻣﻔﻬـﻮم. ﺳـﺎزي. آن، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺑﻌﺎد و ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﻋﻠﻤـﻲ و …… و ﻓﺮااﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ. آ. ورﻧﺪ . ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن را. ﻓﺮاﻳﻨﺪي. 1. ـ ﻧﻪ ﭘﺮوژه.

برچسب‌ها:, , , ,