RALD

تخصیصِ منفعتِ اقتصادی تنها با اختصاصِ یک کلمه

گذاری در حسابداری، ذهنِ خواننده را نسبت به اثری که …

گرچه اقتصاد و مسائل مربوط به آن، یک جنبه از زندگی انسان است و همه زندگی انسان را دربر … حال که با مفهوم کالا و خدمات آشنا شده ایم، تولید ناخالص ملی را چنین تعریف … فقط مراد از کلمه «داخلی» این است که کالاها و خدماتی که در داخل کشور صورت گیرد، … حاصل از این کار (ایجاد ارزش افزوده) را شرعی می‌دانند و تنها در جزئیات آن، اختلاف است.

برای ورود به مبحث اقتصاد مقاومتی شاید بهتر باشد ابتدا خود این کلمه ترکیبی معنی شود. … معنی مجرد مقاومت نیز، کند سازی در مسیر یک جریان می باشد. … “مدیریت تخصیص منابع محدود به نیازهای محدود شده” … تامین این نیازها به عنوان اولویت های اقتصاد، می تواند با تغییر سیاستهای تولید یا واردات صورت پذیرد.

از سویی بخشی را به آشنایی با اندیشمندان غیراقتصادی اختصاص … قبل از ورود به بحث لازم است تمایز مفهوم رفاه با اقتصاد رفاه (Welfare …. زمانی که منابع و محصولات چنان تخصیص یافته باشد که نتوان با تخصیص مجدد، وضعیت حداقل یک … مثل نظریه بازی (Game Theory)، بیشینه کردن منفعت یا مطلوبیت شخصی …

کروگر (1974) نیز نشان داده است که دولت چگونه با مداخله در یک اقتصاد مبتنی بر … وی منفعت نسبی فعالیت تولیدی و رانتجویی در نحوه تخصیص استعدادهای جامعه به …. را تنها بین اوقات فراغت و کار تولیدی اختصاص میداده است (آنگلوپولوس، 2010).

مقررات گذاری، دولت مقررات گذار، نظریه منفعت عمومی، نظریه منفعت خصوصی، … اقتصادهای سرمایه داری با بحران های بزرگ اقتصادی از یک طرف، و استقرار … فرایند عملکرد بازار را «عادلانه» ندانسته و با رویکردی آرمان گرایانه، تخصیص منابع و … آن تاکید می شود، تنها حوزهی وظایف دولت نیست، بلکه سعی در ایجاد «کارایی» در نظام.

براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی … کلمات کلیدی: الگوی آزادی اقتصادی، انسان‌محور، سرمایه‌محور، نظام اقتصادی … چون واژة آزادی، یک مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است که هر صاحب مکتبی با توجه به … به دنبال آن، هدف نهایی انسان را در فعالیت اقتصادی، منفعت شخصی مادی معرفی …

این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)» را می‌دهند. …. اشکال رقابت ناکامل شامل: انحصار (به انگلیسی: monopoly) (که در آن برای یک کالا تنها یک فروشنده وجود دارد)، … اقتصاد خرد، بازارهای منفرد را با یک ساده‌سازی اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که …

اقتصاد پژوهش با در نظر گرفتن رابطة دوسويه اقتصاد و پژوهش، به بررسي و … مشكل مزبور را نمي‌توان تنها به طمع‌ورزي افرادي خاص استناد داد. …. را به‌گونه‌اي بين اين دو سبد كالا تخصيص دهد كه مطلوبيت نهايي حاصل از آنها با هم برابر شود. …. براي نمونه، اگر يك نيروي علمي با اختصاص يك ساعت از وقتش به ترجمة يك مقاله …

كلمه ليزينگ همانند بانك متضمن معني خاص خود است و در فارسي با كلمه اجاره دهي، اجاره داري … ليزينگ از لحاظ اجرايي عبارتست از يك رشته فعاليت اعتباري كاملاً تخصصي … بهره برداري از عين يا منفعت كالاي سرمايه اي يا مصرفي با دوام كه از قابليت اجاره …. شيوه تامين و تخصيص منابع مالي در بخشهاي اقتصادي گوناگون محسوب مي شود.

ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ …. ﻛﻠﻤﻪ ﺑ. ﺎﺷﺪ . (. ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم و ﻧﺎم. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ، واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي ﻓﺎرﺳﻲ و …. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺼﺮف از زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ….. ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻔﻲ. ﻣﻲ …. در ﻃﻮل ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روي.

. ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﯿﭘ. ﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ….. ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻪ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي …… از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ، و ﺑﺮﻋﮑﺲ داروﺧﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد ﺗﻨﻬﺎ. ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار را. از.

ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻔﺖ ﻳﮏ. ﺳﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ. : ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﻬﻢ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﺨـﺶ ﺷـﺮﮐﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﺧﺘـﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ. ﺩﺭ ….. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﺗﻨﻬـﺎ. /٩. ٢٠ …… ﻣﻨﻔﻌﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷـﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﮐﺎﻻﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ، ﻣﻨﺎﻓ.

با تعیین اهداف اقتصادی حکومت اسلامی، می‌توان نیازها، امکانات لازم و روشهای … هيچ يك از دولتها نمي‌توانند به اهداف خود دست يابند؛ اما اگر اهداف اقتصادي حکومت روشن باشد و ….. همان‌گونه که در روایت آمده است، رفاه، تنها دارای ابعاد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد غیر …. را كه در اختيار دولت اسلامی است به طبقاتي كه حداقل رفاه را دارند، اختصاص داد.

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ و ﺣﻮزه ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ ﺑـﺎ. ﺄﺗ. ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ … اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ آن در ا. ﻳـﺮان … ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎر …. ﺗﻌﺎدل ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد … دﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺎﻻﻫﺎ رخ ﻧﺪاده و ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ. ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ … ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن را ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ …

در نتیجه این سیاست، اگرچه در دولت یازدهم با ثبات قیمت‌ها و تورم ۱۰ درصد … نقدینگی و شبه‌پول در دست یک درصد جامعه است و امکان تاثیرگذاری آنها … تنها خاصیتی که می‌توان مترتب بود اثر آن در حساب و کتاب و سهولت …… بارها تاکید کرده‌ام که حذف صفر از پول ملی، فقط بازی با کلمات و بخش غیرواقعی اقتصاد است.

با توجه به اهمیت نهادها در توسعه، نقطۀ تمرکز این مقاله بر ساخت رانتی در کشور خواهد بود … و فرایندهای محلی مؤثر بوده است، اما نویسندگان این مقاله تنها نسبت ساختار رانتی و … اما در اصطلاح اقتصاد سیاسی، به درآمدهایی گفته می‌شود که یک دولت از منابع ….. از قواعد رسمی ناظر بر تخصیص منابع دولتی در واکنش به پیشنهادهایی چون منفعت …

اﻗﺘﺼﺎد ا. ﯾﺮان. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﯾﮏ. ﺷ. ﺎﺧﺺ. ﮐﻠ. ﯽ. ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ. ي. آن ﺷﺎﺧﺺ ﺟﮏ ﺑﻮرﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﺳﺖ ….. ﮐﺸﻮر ﺑﺎ. ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ. 514. 0/. رﺗﺒﻪ. 64. را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و در. ﺑﺪﺗﺮ. ﻦﯾ. ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد. 1. … آوري اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد. ﻦﯾا. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﮐﻪ در ﺳﺎل. 2013. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 2،. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ ….. درك اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ …. ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﮐـﺎراي ﻣﻨـﺎﺑﻊ.

لذا تحریم های اقتصادی معموالً اقداماتی است كه به خاطر منفعت. اقصادی صورت …. كه از طریق آن، نيروهای دریایی یك دولت متحارب، ارتباطات دریایی با یك یا. چندین بندر، …

در پشت این کلمه، یک دنیا کار نهفته است. … با تأييد سند فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران، … اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويتي اسالمي … از اينرو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين … استخدامی داشته ومتكی بر منفعت های يک طرف يا دو …… اختصاص يافته به ساير فعاليت های تربيتی مرتبط در مدرسه. با …

«قیمت‌گذاری» از مفاهیم پایه در علم اقتصاد و بخصوص بازاریابی است. … و تشابهات قیمت‌گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی با دیگر کالاها و خدمات اقتصادی، برآورد هزینه، و … از انسانها، خدمت به جامعه است و این نکته تنها به حوزۀ کتابداری و اطلاعرسانی تعلق ندارد. ….. را هم می‌توان به هر یک از مراکز هزینه با استفاده از فرمول بالا اختصاص داد. 11.

برچسب‌ها:, , , ,