RALD

جواب معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش

معما تق تق دهانش شلوغه , معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش , جواب تق تق دهانش شلوغه مکانش , تق تق دهانش شلوغه مکانش , جواب معمای تق تق , معما , معما …

نگاهت واسه درد من مرحمه حست آرامشم میشه دانلود اهنگ پرسه امید ایزدی , زدم پرسه تو نم نم بارون تا که دردام یکم کم شه , اهنگ زدم پرسه تو نم نم بارون , تو …

مهلت پاسوخگویی تا فرداشب هرکی جواب درستو بگه همه ویدیو هاش لایک میشه!

معمای اول: مسابقه مدسه تیزهوشان:دانشنمدان متعقدند كه مغز انسان فقط به اول و … معمای دوم: تخم مرغی را محكم زدم زمین نشكست. چطور ممكن است؟ جواب: زمین …

جواب خواستگاری محمود پسر حاج کاظم هم قوز باال قوز این زندگی رو به. تاریکش بود! ….. قلبش یکی در میان میزد و نمیتوانسررت بزاق دهانش را قورت دهد، میمرد اگر …… اخم بین ابروهایش نشست، معمای ترس ماهرخ و زبان تیز سهراب و گذشته …… جا و مکانش فرقی نداره. …… فشاری آورد و با صدای تق خفیفی لنگه ی در باز شد، سوت و کور بودن خانه.

دهانش را باز کرد که چیزي بگوید که صتتداي مشتتتاق و هیجان زده ي نیلوفر. متوقفش …… جواب نداد. اخم هایش را توي هم کشیده بود و زل زده به پسر که حاال داشت. با دستگاه چاي ساز پشت سرش …… کند و پي حل معما باشد. …… با دو دستتت پیراهن بلندش را باال گرفت و در حالیکه نگاهم مات به تق تق …… میدوني این روزا سرم یکم شلوغه فرصت.

نرگس جون دستش را بر روی دهانش گرفت و سرش را به زیر انداخت . … معمای حلقه ای که حاال روی میزم جاخوش کرده … این ….. مکانم مشخص نبود و فقط می دوید ….. ستاره:ببین می خوام درست اینجا نگاه کنی و سوالی ازت می پرسم درست جواب بدی …… زیادی سر در آوردهصدای تق تق کفشهای بلندش رو روی کاشیها می شنیدم با صدای حکیمه ابروهایم باال.

بی جواب گذاشتم و به سرعت از پله های زیرزمین بالا رفتم. صدای مُحرم … با دهان نیمه باز و چشمهای گرد شده از تعجب نگاهم کرد. …… صدای تق تق دمپایی منور هر لحظه نز دیکتر می شد و هم آهنگ با نپش تند قلبم به گوش می رسید. …… فعلاً من بی جا و مکانم و برای این که عزیز نفهمد با تو مشکل دارم ناچارم تابع مادربزرگم باشم.

ﺧﻮﺏ ﭘﺲ ﭼﻲ …… ﺩﺭ ﳘــﲔ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺻﺪﺍﻱ ﺗﻖ ﺗﻖ ﻋﺼﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﲔ ﻣﻲ ﺯﺩ، ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﺍ …… ﺗﻐﻴﲑ ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

. خب با یکی … یک معمای خیلی بزرگ توی ذهنم نقش ….. پرنیا مامان که مطبه بابا هم که سرش همیشه خدا شلوغه وقت نداره …… صدای تق تق در باعث شد چشمامو باز کنم نگاهی به اتاق انداختم گیج و منگ بودم.

با صدای تق تق در باعجله ازسرشانه هاش گرفتم وانداختمش تو سرویس بهداشتی . …… تا به طرف دختره رفتم نمی دونم مرد جوانی با کت مشکی وسیگاری که از دهانش آویزون … صداش محکم و جدی بود که دوباره گفت:اگه این عقد کذایی هم برای مامان جواب نده …… هیچ سر مراد شلوغه برا همین از سیندالری منم خبر نداره. …… و جا و مکانم را به خاطر نداشتم.

‫حتی با اعتصابات و اعتراضات بیشتری جواب داده می شد‪.‬‬ … ‫شاه تقریبا‪ L‬بدون وقفه صحبت کرد ‪ ،‬کلمات از دهانش بیرون میریختند ‪» :‬می تونم‬ ….. سرم خیلی شلوغه ‪ « .‬ …… او اغلب عکس معمای عمامه سیاه را در تبعید گرفته بود ‪ .‬ …… Lفکر میکرد ‪ ،‬دانههای تسبیحش را دائما‪ L‬و به آرامی تق تق می انداخت ‪ ،‬درحالیکه

. ﺗﻘﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺯﺩﻡ، ﺍﺣﺘ. ﻤﺎﻻ ﻭﺍﻛﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﻬﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ .ﺑﻮﺩ ….. ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮﻡ …… ﻱ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ.

راهي که غافليم در هر گوشه اش در هر مکانش مرگ به سراغمان مي آيد به کيمنمان نشسته . …… انگار هيچ وقت هيچ بذاقي توي دهانش نبود حسابي نفس نفس مي زد. … جواب داد : بد نيستم . آماده باش دارم مي آم . سعي مي کرد آروم صعود کنه و گيره ها را با دقت بگيره . …… مي دونه مي تونه به فارسي حرف هاشو شعر هاشو بنويسه و فقط چند تا تق تق روي صفحه …

. ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاي اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد. ،. ﺷﻨﯿﺪم …… ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﺎي ﮐﻮﭼﻮﻟﻮي ﻣﺮا ﺣﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﺎﮐﮑ.

_اگه روزی جواب این کارتو از خدا گرفتی، هیچوقت حاللیت طلبیدن از منو. تو برنامه …. در دهانش تعریف بیدایی که داوود الیق آن هم نبود، بر زبانش جاری نمیشد. …… اخم بین ابروهایش نشست، معمای ترس ماهرخ و زبان تیز سهراب و گذشته …… جا و مکانش فرقی نداره. …… فشاری آورد و با صدای تق خفیفی لنگه ی در باز شد، سوت و کور بودن خانه.

و از این معما های پیچیده ی دیشب بیرون آورد. کمی بعد مامان از …… دستم را جلوی دهانم گرفتم. باورم نمی شد! …… من که حاضر بودم برای او هر کاری کنم، چرا قصد داشتم به جواب منفی هم فکر. کنم؟ …… اگر جا و مکانش بود، هلیا را در آغوش می گرفت. …… شلوغه بیچاره همش باید پذیرایی کنه. …… حاال یک هفته مانده بود به عید و تمام کار ها تق و لق بود.

او حالا می را از دهان روناک »بابا«توانست دو واژه ی مامان و بابا را بر زبان آورد. …. «پروین که موهای روناک را نوازش می کرد جواب داد: چرا این حرف را «پروین با …… شروع می شود و بعد که وضع جا و مکانت توی خوابگاه مشخص شد خانه عالیه خانم بمانی. …… صدای تق تق دمپایی منور هر لحظه نز دیکتر می شد و هم آهنگ با نپش تند قلبم به گوش می رسید.

همان طور که بالا می آمد به پایین نگاه می کرد و سیگاری به دهان داشت. …… The answer is the change in the status of the doubt, from subjective to …… جویی که رودخانه می شود و رودخانه ای که می خروشد معمای موانع را حل کرده و ویران میکند . …… و برکت روی سر شانه های کت مرد می ریخت و تق تق از پله ها بالا می آمد تا به زنهای …

و صدای یک ماشین امید به چشم هایم بخشید و دست های او دهانی را که می رفت فریاد بزند را پوشاند. به دیوار چسبانده بودم ….. سوال می پرسم راست و حسینی جواب بده…به حرمت این همه …. امروز سرش شلوغه. …… تق و لق بودن کالس ها به سودم بود. باید دنبال …… اول. ش هم دوهفته ای باهاش میرم تا از جا و مکانش خیالم راحت بشه. …… من حوصله حل معما ندارم.

:ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮاب داد .ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻮم.ﻣﺎ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ _ .ﻗﯿﺎﻓﻪ ي ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻮﻣﺪن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري …… ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ روي ﯾﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﺎره …. ﻣﻌﻤﺎي در اﺗﺎق و اﺗﺎق ﺑﺮام ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ …… دورم ﺷﻠﻮﻏﻪ. ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدم _. _. ﭼـــــــ. ﯽ؟ ﺗﻮروﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰن ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم و زﻧﺪه .ﺷﺪم …… اون از ﻣﻦ ﺗﻘ. ﺎﺿﺎيِ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺮده ﺑﻮد … ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻫﺎي زﯾﺎدي ازش ﺗﻮ ذﻫﻨﻤﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ رو ﺑﻌﺪام.

چون احسان گفت در قبال جواب مثبت من، به بابا یه زیرزمین با کلی امکانات میده، دست و پاش شل …… کردن صدای تق تقش تو فضای اتاق، سعی کردم کمتر به موضوع صحبت احسان فکر کنم. …. رد دهانش می کرد،چنان با لذت تغذیه می کرد که آدم با دیدنش ناخودآگاه گرسنه می شد. …… مکانم شدم، تشکر ارومی زیر لب زمزمه کردم و از اتاق بیرون اومدم.

برچسب‌ها:, , , ,