RALD

چرا سیاست ها در زمان اجرا با شکست مواجه می شوند؟

یافته‌های این مقاله نظریات موجود در رابطه با علل عدم موفقیت مدیریت دانش به … سیاست‌ها و متعهد ماندن به پروژه در بلندمدت همگی لازمه اجرای موفق هر برنامه مدیریت دانش است. … نداشتن زمان: گاهی مدیران زمان کافی برای اجرا و مدیریت صحیح پروژه‌های مدیریت دانش …. در پروژه‌های مدیریت دانش ارزش قائل نباشد، پروژه ممکن است با شکست مواجه شود.

وجود، بسیاری از برنامه ها با شکست مواجه می شوند. … کارکنان و تأمین منابع مورد نیاز در اجرای موفقیت آمیز برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور نقش بسزایی …

مصلحت نظام، اطمینان الزم را برای حُسن اجرای این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، …… کشور و یا منطقه در مواجه با مخاطره، نه تنها آسیب هایي بر آن کشور وارد مي کند بلکه موجب مي شود …. اقتصاي داشته باشد چرا كه مخاطرات نامطلوب، … طي زمان براي كشورها تغییر مي كند و سیاست ها ….. با توجه به تعریف مخاطره در اقتصاد مقاوم، شكست.

ﺗﻼش ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎی ﺳﺮی. ﻫ. ﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺛﺮ ﺑﯽ. ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ …. ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را روﺷﻦ ﻣﯽ. ﺳﺎزد. ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ . ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک. ﺷﺮق و. ﺷﮑﺴﺖ … ﺗﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ. اﺟﺮا ﺷﻮد. اﻣﺎ. ﺑﺎ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ … ﭼﺮا. ﮐﻪ. دوﻟﺖ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﺎﻟﺖ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﯽ. ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﮐﺎرا …

اجرا می گردند، سﭙﺲ توسط دولت ارزیابی می شوند و تﻐییر می یابند و سرانجام با موفقیت و یا شکست به. (.Somit & Steven A,. 2003پایان می رسند ). تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی فرآیندی دشوار، زمان بر و پرچالش است اما … سیاستگذاری و نیز اجرای موثر و موفقیت آمیز آن، کم و بیش با موانعی مواجه اند. …. عوامل موثر بر شکست در اجرا:.

اقتصادی خود، با شکست مواجه می شوند». … ظرفیت های علمی آفریقا و تبدیل استراتژی ها و ابتکارات به توسعه عملی، به زمان …

به این ترتیب، ملاحظه می شود توسعه سیاسی در ایران معاصر، به سبب وجود موانع … از اولویت و اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چرا که در این گونه کشورها، فرایند توسعه و توسعه … طولانی، توسعة سیاسی در این سرزمین با چه موانع و چالش های جدّی مواجه بوده است؟ ….. کار حکومت برای بسط و تعمیم قدرت رژیم و اجرای نمایش دموکراسی عمل می‌کردند.

رشوه ردوبدل می شود و طبق برآورد شفافیت بین الملل، هیچ کشوری در دنیا … بر برنامه ها یا سیاست های در دست اجرا با این توجیه است که اساساً … ارزیابی درونی و بیرونی سیاست مواجهه با فساد در ایران نیست. …. چرا سیاست های ضدّ فساد شکست می خورند؟ ….. پس از طی مراحل مذکور در قانون، با زمان بندی مشخص دوماهه انجام دهد.

تحول دیجیتال از برنامه‌های مرسوم این روزهای دنیای کسب‌وکار محسوب می‌شود که البته، عموما به‌خاطر سیاست‌گذاری‌ها و اجرای غلط شکست می‌خورد.

عمل با شکست مواجه می شوند )اکبریان و نجفی، 1393: 686(. در بسیاری موارد، … چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی است )الوانی. و همکاران، 6 :1388(. … معرفی شد، اما در گذر زمان کاربرد آن در نظام مدیریت راهبردی. (. … دشواری هایی که اغلب سازمان ها در هنگام اجرای استراتژی با آن. مواجه می شوند … مطرح می کنند: چه کسب وکاری داریم و چرا؟

دواژه. :ها‌. سیاست. توسعه. محوری، دوره سازندگی، سیاست خارجی. ، هاشمی. رفسنجانی …. هایی در داخل و خارج از ایران نتوانسته موفق گردد و نهایتا با شکست. مواجه … می. کند که با پاسخ. های نامناسب دولت کلینتون مواجه شده است. امیر محمد. حاجی یو. سفی ) …… سیاست. هایی. در. راستای. واقع. گرایی. در. سیاست. خارجی. ایران. ایجاد. شود، چرا. که.

انقلاب ها به ۲ دسته کلی سیاسی و اجتماعی تقسیم می شوند: انقلاب سیاسی انقلابی …. انقلابی شده و در نتیجه انقلاب با شکست مواجه خواهد شد. ایدئولوژی های انقلابی به …

برای رسیدن به این تغییرات در ساختارها، نیازمند رعایت ظرافتهای فرهنگی در اجرای سیاستها … ای که به دلیل نادیده انگاری این ظرافتهای فرهنگی با شکست مواجه می شوند. … زمان خود و واقف به آینده، انقلابی و مبارزی شجاع و نستوه، سیاستمداری هوشمند، با تقوا …. [24] «شرق فرهنگ دارد؛ فرهنگ غنی دارد؛ کسی که فرهنگ غنی دارد چرا برود سراغ …

اﻫﺪاف و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﻮا … ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و وارد … ﻫﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ. ﻣﺮﺟﻊ در ﻃﻮل. ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺷﻜﻞ و زﻣﺎن. ﺑﻨﺪي ﮔﺰارش. ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎ را درﺑﺮﮔﻴﺮد … ﺷﻮد؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه … ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮔﺮوه. ﻫﺎي …

برنامه‌ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آن‌ها ارتباطی … چرا؟ چگونه؟ پرداخته می‌شود و پاسخ به این پرسش‌ها به انتخاب مأموریت‌ها، هدف‌ها و … اغلب واژه‌نامه‌های عمومی برنامه‌ریزی را کار یا فعالیت برنامه‌ریز؛ شکل‌گیری برنامه ها؛ ساخت یا ترسیم … برای آن‌که این تصور ذهنی که شما به هر کاری که دست می‌زنید، با شکست روبه‌رو …

چرا اکنون مدیریت تکنولوژی؟ 6. 2 ….. سیاست های دولتی و سازمانی استفاده از تغییر تکنولوژیک در راستای منافع سازندگ …… تکنولوژی و هزینه و زمان صرف شده برای توسعه آن بستگی دارد . …. شکل می گیرد، تصمیم مبنی بر پذیرش آن اخذ می شود، نوآوری اجرا …… را مشخص کنند مطمئتاً ) به عنوان یک نوآوری ( از همان ابتدا با شکست مواجه.

یادگیری، یک عامل مهم و کلیدی در سازمان محسوی می شود . … مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح و با اتخاذ سیاستهای آگاهانه، … کاهش هزینه ها و زمان … سازمان وجود نداشته باشد تمام تلاش سازمان برای بهبود با شکست مواجه می شود.

رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ … ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ داراي اﯾﺪه و ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي و … آﻣﺎدﮔﯽ روﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ .٤ ….. ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺪ. يه. ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ. ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد؟ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ …. ﻫﺎ ﻣﺮده. ﺑﻪ. دﻧﯿﺎ ﻣﯽ. آﯾﻨﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ. از زﻣﺎن. ﺧﻮد ﻋﻘﺐ. وﻋﻘﺐ. ﺗﺮ ﻣﯽ. ﻣﺎﻧﯿﻢ . ﺑﺮاي. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﺑﺎ ﺗﺤ …

با نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت، اکثر دلایل مذکور …. با نرخهای رشد منفی قابل توجه در سالهای 1391، 1392، 1394 و 1395 مواجه بودهایم، …. می باشند، دهه ها دچار تلاشهای ثبات سازی تکراری میشوند که اغلب شکست می خورند. …. اجرای مناسب این دو سیاست با هم، منجر به کاهش نرخ بیکاری، بحرانهای اقتصادی، …

فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران شناسایی می شود. … شکست اجرا، همچنین می تواند به اندازه چنین برنامه ای که با تقید به طرح اصلی و یا فاقد . … توجه متخصصین به فرآیند اجرا و تحقق پروژه ا و سیاست های طراحی شهری در قالب تدوین … پرسش مطرح می شود که چرا این گونه پروژه ها که بر پایه نظریات و توسط نخبگان این …

چرا اغلب شركتها در پياده سازي استراتژي هاي خود متحمل شكست مي شوند ؟ شواهد دال بر آن است كه ۹۰ % شركت ها در پياده سازي استراتژي هاي خود با شكست مواجه مي شوند . … مديريت : ۸۵ % از تيم هاي اجرايي در فواصل زماني طولاني ، تنها مدت زمان كمي را بحث دررابطه با … عاملی است که شیوه تعیین هدف های بلند مدت و سیاست ها را تعیین می نماید.

مالیات بر خانه های خالی از سکنه حدود دو سال است که تصویب شده و به دولت هم … علتی است که در گذشته این قانون تصویب و اجرا شده و در مرحله اجرا با شکست مواجه شده … و ۲۰۰ متر در شهرستان معاف از مالیات است، پس چرا این خانه ها را اجاره نمی دهند؟ … هر سیاست اقتصادی ابعاد و لایه های مختلفی را در بر می گیرد و به همین دلیل …

با عنایت به متن تاریخی سال‌های ملی شدن صنعت نفت، تحلیل گفتمان کمک می کند … ملی شدن صنعت نفت بررسی شده، علل و عوامل بنیادین شکست آن مطالعه شود. …. با جرأت می‌توان گفت که انتقال گرایی انگلستان در هر سه بُعد تقریباً با شکست مواجه شد. ….. و کنار جهان بوجود آورد و ثالثاً سیاست های صرفه جویی اقتصادی را به اجرا گذارد.

به عبارت دیگر، طرفداران سایر نظام های سیاسی نیز می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را … تعیین روش خلع قدرت بر عهده ی «جبهه ی جمهوری دوم ایران» در زمان مناسب خود در … قبلی اپوزیسیون در زمینه ی اتحاد و ائتلاف، با شکست و سرخوردگی مواجه شود؟ … داشتن ایده ها و مفاهیم ارزشمند و والا یک چیز است، تبدیل آنها به یک پروژه ی قابل اجرا امر …

دکتر روحانی با تاکید براینکه همه آمارها و ارقام ها و شاخص‌های اقتصادی نشانگر … کنیم که از لحاظ اقتصادی و سیاسی شکست نخوردیم و علیرغم مشکلات، راه آینده … نخواهیم کرد، افزود: امروز آی‌آر6 در حال فعالیت است و تزریق یواف6 انجام می شود و …. بوده و دولت قادر است از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شود.

ﺮده اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر … ﻃﻮل زﻣﺎن از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ….. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮآوري و اﺑﺪاع ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، آﻧﺎن را ﻣﺰاﺣﻢ …. اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ….. اﺟﺮاي. آﻧﻬﺎ. ﻓﻌﺎل. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﭼﻨﯿﻦ. ﺷﺮاﯾﻄﯽ. ﻣﻤﮑﻦ. اﺳﺖ. ﺑﺮ. رﻗﺎﺑﺖ. ﻫﺎي. ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت. و. ﺣﺘﯽ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﺑﻘﺎي … ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان جنگ در ادعایی جدید گفته که دستور آیت … به مقاله “چرا آیت‌الله خمینی خواستار اعدام فرماندهان مقصر شکست در جنگ شد؟ … ارشد ارتش و سپاه و حتی مسئولین روحانی دیگری مثل عقیدتی سیاسی ها بود.” … از چند روز، با هجوم کم‌سابقه نیروهای داوطلب ایرانی به جبهه ها متوقف می شود).

برچسب‌ها:, , , ,