RALD
قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

قبل از اختراع تمبرهای خود جوهر از این مکانیزم برای تمبر اشیاء با مقادیر زیاد مانند پاکت نامه های پستی استفاده می شد. … ترنچر میلاداراک کانال کن داری ثبت اختراع …

اجرای حفاری با ترنچر و مینی لودر بابکت Bobcat S770 در شهر اهواز، و سطح استان خوزستان و همچنین استان … حفاری با دستگاه ترنچر (ترینچر، خندق کن، کانال بر، کانال کن، کانال باز کن، ترانشه، ماشین زه‌کشی، … تاریخ ثبت آگهی: 1395/03/06 15:31.

محصولات این شرکت غریب به اتفاق دارای گواهی ثبت اختراع و استاندارد از مرکز … ترنچر مارپیچی ((حلزونی)) پشت تراکتوری: با قدرت حفر کانال قابل تنظیم تا …